Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary odbiorcze oraz okresowe instalacji elektrycznych oraz odgromowych. Posiadamy uprawnienia wymagane prawem do wykonywania prac kontrolno – pomiarowych oraz mierniki poddawane okresowemu wzorcowaniu oraz legalizacji. Wszystkie prace oraz protokoły pokontrolne wykonujemy zgodnie z wytycznymi PN-HD 60364-6:2008.

Za wykonanie kontroli okresowej instalacji elektrycznych odpowiedzialny jest zarządca lub właściciel nieruchomości zgodnie z

Art. 62 Prawa Budowlanego

1) Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów